projecten consultancy

Project: Contra expertise exploitatie Steinerbos

Methode: Desk research, interviews met management en verantwoordelijke ambtenaren, benchmark onderzoek met als doel vast te stellen of geprognotiseerde begroting van de nieuw te bouwen zwemaccommodatie en het bijbehorende recreatiepark reëel is.
Opdrachtgever: Gemeente Stein

 

Project: Opleiding receptiemedewerkers Sportbedrijf Arnhem

Methode: Onderzoek naar motivatie en communicatiestrategie middels MotiCom. Vanuit dit onderzoek is een gerichte training inclusief feedback ontwikkeld voor de receptiemedewerkers.
Opdrachtgever: Gemeente Arnhem, Sportbedrijf - afdeling zwembaden

 

Project : Advisering nieuwbouw en renovatie zwembad de Vijf Heuvels in Markelo

Methode : Betrokken bij planontwikkeling, opstellen programma van wensen, aanbesteding, lid stuurgroep, lid projectgroep, lid werkgroep accommodatie
Opdrachtgever : Sportfondsen Hof van Twente/Gemeente Hof van Twente

 

Project: Trainingsdag Klantvriendelijkheid

Methode: Aan de hand van mystery shopping in de twee zwembaden een trainingsdag voor 100 zwembad medewerkers. Workshops met acteurs en plenaire bijeenkomsten.
Opdrachtgever: Gemeente Arnhem, Sportbedrijf - afdeling zwembaden
 

Project : Begeleiden naar Keurmerk Veilig & Schoon

Methode : Desk-research, ontwikkelen benodigde documenten
Opdrachtgever : Gemeente Losser, Gemeente Urk + Sportfondsen Hof van Twente + Sportfondsen Neede

 

Project : Ontwikkelen Toekomstvisie zwembad de Waterwijck en zwembad Vollenhove

Methode : Deskresearch, Organisatie brainstormsessie met 'zwembad goeroe's', ontwikkelen toekomstvisie en analyse van consequenties
Opdrachtgever : Gemeente Steenwijkerland
 

Project : Onderzoek nieuwe organisatiestructuur zwembaden gemeente Arnhem 

Methode : Desk Research, analyse, interviews
Opdrachtgever : Gemeente Arnhem
 

Project : Herschrijven toezichtplan en calamiteitenplan zwembad de Steur-Kampen

Methode : De bestaande plannen zijn getoets en herschreven naar de huidige wet- & regelgeving
Opdrachtgever : Sportfondsen Kampen BV
 

Project : Inventarisatie Keurmerk Veilig & Schoon

Methode : Desk-research, interviews
Opdrachtgever : diverse opdrachtgevers
 

Project : Onderzoek benodigd toezicht in de vijf zwembaden binnen de gemeente Hardenberg

Methode : Desk-research, interviews met management en middenkader, analyses van de toezichtplannen
Opdrachtgever : Gemeente Hardenberg
 

Project : Exploitatieanalyse en onderzoek naar mogelijke exploitatievormen en -modellen, met het oog op eventuele verdergaande privatisering van een sport- en recreatiecentrum 

Methode : Desk-research, exploitatie-analyses, formulering doelstellingen/randvoorwaarden exploitatie en eigendom, persoonlijke gesprekken betrokken partijen, beoordeling privatiseringsmodellen (3 scenario’s), second opinion toekomstvisie buitenbad/ upgrading binnenbad 
opdrachtgever : Gemeente Geleen


Project : Procesbegeleiding privatisering van een sport- en recreatiecentrum 

Methode : Werving en selectie-procedure private exploitant, ondersteuning uitwerking gemeentelijke kerntaken en randvoorwaarden, persoonlijke gesprekken betrokken partijen, ondersteuning uitwerking structuurverbeteringen rondom het sport- en recreatiecentrum, begeleiding keuze upgrading zwembaden, begeleiding overnameproces 


Project : Onderzoek haalbaarheid 4e sporthal

Methode : Analyse behoefte en markttrends in relatie tot het vraagstuk, analyse mogelijke investeringsvarianten met nadruk op het inschatten van de investeringen en exploitatieverwachting, de effecten van de varianten vertalen naar hanteerbare publieke en gemeentelijke besluitvormingsvariabelen 
opdrachtgever : Gemeente Schagen


Project : Ontwikkeling marketingconcept zwembad

Methode : Onderzoek naar imago en wensen van (potentiële) klanten binnen het verzorgingsgebied, bezoekersonderzoek naar ervaringen en verwachtingen van de bezoekers van het zwembad, analyse markttrends, ontwikkeling marketing-strategie, strategie omzetten in marketingplan 
Opdrachtgever : Zwembad Nijkerk
 

Project : Begeleiding tot het behalen van het Keurmerk Veilig en Schoon

Methode : Inventarisatie, uitvoering en begeleiden van daadwerkelijke audit.
 

Project : Onderzoek gebruik en exploitatie sporthallen

Methode : Desk-research, extra analyses op basis van interne databases, analyse van de exploitatie en het gebruik en in een breder verband een analyse van de bedrijfsvoering en het beheer 
opdrachtgever : Gemeente Schagen
 

Project : Inventarisatie, selectie en projectaanvragen in het kader van de stimuleringsregeling Breedtesport

Methode : Desk-research, inventarisatie van potentiële projecten, selectie van projecten Stimuleringsregeling Breedtesport, begeleiding opstelling aanvragen 
opdrachtgever : Gemeente Aalsmeer
 

Project : Onderzoek werkdruk zwembadmanagers

Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de aard van de werkdruk van zwembadmanagers, het bepalen van de factoren die deze werkdruk veroorzaken en het aandragen van praktisch haalbare oplossingen voor de zwembadmanagers 
Methode : Overleg met de commissie zwembaden, secundaire analyses op basis van het NZO 2000, 5 diepte-interviews met zwembadmanagers, 20 telefonische interviews en 153 schriftelijke enquêtes 
Opdrachtgever : FLC
 

Project : Ontwikkelen toezichtplan en bedrijfsnoodplan Zwembad Zuiderpark

Methode : Analyses van situatie, interviews met management en zwemonderwijsgevenden, desk-research 
opdrachtgever : Gemeente Den Haag
 

Project : Haalbaarheidsonderzoek Multifunctionele Sportaccomodatie

Methode : Analyse behoefte en markttrends in relatie tot het vraagstuk, opstellen programma van wensen, locatie mogelijkheden, wettelijke eisen en bestemmingsplan, vertalen naar diverse mogelijke scenario’s, analyse mogelijke investeringsvarianten, analyse subsidiemogelijkheden, opstellen exploitatiebegrotingen, de effecten van de scenario’s vertalen naar een hanteerbaar principe besluit ten behoeve van de gemeenteraad
 

Project : Ontwikkelen toezichtplan en bedrijfsnoodplan Diekman Aquadrome 

Methode :  Analyses van situatie, interviews met management en zwemonderwijsgevenden, desk-research
opdrachtgever : Gemeente Enschede


Project : Begeleiding renovatie sportcentrum ’t Spilbroek in Neede

Methode :  Planontwikkeling, Programma van eisen, zitting in bouwteam, budgetbewaking
Opdrachtgever : Gemeente Neede
 
#google_analytics#